Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА СУПА БАР ЕООД

„Супа Бар“ ЕООД, ЕИК 201918274, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 9, с настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения при ползването на нашите уебсайтове.

1. Обработване на данни съгласно настоящите правила
Тези правила се прилагат спрямо обработването на лични данни на посетители и потребители на нашите уебсайтове:

https://supabar.com/ ; https://supabar.com/plovdiv ; https://supabar.com/sofia

2. Каква информация събираме за вас?

В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от вас при регистрацията на уебсайта, при ползване на услуга/функционалност на уебсайта, както и когато съобщавате за проблем с нашия уебсайт.

Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, профил и др.

Ние няма да събираме или обработваме чувствителни лични данни, свързани с вас (като напр. религиозна или етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние, сексуална ориентация), освен ако: (а) чувствителните лични данни са от значение за конкретната цел, за която обработваме личните данни; (б) когато сме задължени по закон; и/или (в) ако сте ни предоставили отделно изрично съгласие за това.

Когато, по ваше желание и без наше искане, ползвайки уебсайта доброволно сте ни предоставили лични
данни (включително чувствителни лични данни, напр. чрез изпращане на чувствителни лични данни в
коментар на нашия уебсайт), ние ще изтрием тези лични данни от нашите системи, ако преценим, че
обработването им не ни е необходимо за изпълнение на законна цел, освен ако сте направили тези данни
публично достъпни (напр. чрез публично съобщение на уебсайта), като в този случай ще изтрием тези
данни от нашия уебсайт, само ако това се изисква от закон или ако не желаем да ги запазим.

Всеки път когато посещавате уебсайта, автоматично събираме следните данни:
• технически данни, като това може да включва IP адрес, използван за свързване на компютъра ви с
интернет, данни за достъп (log-in information), тип и версия на браузъра, настройка на часова зона, тип и
версия на разширения на браузъра (browser plug-in), операционна система, тип устройство, марка на
мобилно устройство; тези данни могат да бъдат събирани и обработвани от наше име от "бисквитки" на
трети лица, за което можете да намерите повече информация в нашата Политика за "бисквитките"
(„cookies”) на адрес https://supabar.com/политика-за-бисквитките/

• данни за вашите посещения, като напр. URL, информация за активности, извършени чрез и от уебсайта
(включително дата и час), информация, която сте преглеждали или търсили (включително най-четените
статии, най-посещаваното съдържание и категории, време за отговор на страницата, грешки при
зареждането й, продължителност на посещението на определени страници (включително средна
продължителност на времето, прекарано на определени страници, преглеждайки конкретно съдържание
или видеа), информация за активности на страницата (като напр. преглед, кликване, преместване на курсора), методи, използвани за разглеждане на страницата, данни за поведението на потребителя, телефонен номер или имейл, използван за контакт с нас.

3. Как използваме вашите лични данни и на какво правно основание

Общи правила

Можем да обработваме вашите лични данни за изпълнението на договор с вас; когато трябва да спазим и
изпълним наше законово задължение; когато това е необходимо за наш (или на трета страна) легитимен
интерес (напр. за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на IT сигурност), освен
когато вашите основни интереси или основни права и свободи имат преимущество пред такива интереси;
когато е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси (или жизненоважни интереси на друг);
и/или когато това е необходимо в обществен интерес или за упражняването на официални правомощия.

Ние обработваме вашата лична информация по различни технически, административни и оперативни
причини, като напр.: за да гарантираме, че съдържанието е представено по най-ефективния начин за вас и
вашето устройство, за да подобряваме уебсайта, включително неговата функционалност, за
администриране на уебсайта, за вътрешни операции, включително отстраняване на неизправности и
технически проблеми, анализ на данни, тестове, изследвания, статистически цели и проучвания, за
реклама и маркетинг, включително профилирани маркетингови цели, така че да предоставяме
съдържание, което може да бъде от по-голям интерес за вас, и като част от нашите усилия да поддържаме
безопасен и сигурен нашия уебсайт.

Предоставянето на лични данни е наложително, когато те се изискват за изпълнение на законови или
договорни задължения. Ако тези лични данни не бъдат предоставени, няма да можем да управляваме
договорните си отношения или да изпълняваме свои задължения. Във всички останали случаи
предоставянето на лични данни е ваш избор и не сте длъжни да ги предоставяте.
Можем да обработваме вашите лични данни, като напр. идентификационни данни, данни за контакт,
адрес, с цел евентуално упражняване на наши права или претенции срещу вас в бъдеще. Това обработване
се основава на легитимния ни интерес да можем да защитим правата си при евентуални спорове.
Най-често ще използваме вашата лична информация за следното:
Потребители на уебсайт
С цел предоставяне на услуги и ползване на уебсайта, може да обработваме ваши лични данни, като напр.
идентификационни данни, данни за контакт и др. Това обработване на данни се основава на изпълнението
на договор, по който вие като потребител на уебсайта, сте страна или на основание изпълнението на наши
законови задължения.

Ако сте нов потребител, ще се свързваме с вас по електронен път само ако ни дадете Вашето
предварително съгласие при регистрация.
Можем да използваме вашите лични данни, за да оценяваме или разбираме вашите предпочитания за
програмно съдържание и за да предоставяме съдържание, което е от значение за вас, за да позволим
участие в интерактивни функционалности на наша услуга, когато искате да използвате такива, да
оценяваме или разбираме ефективността на рекламата, която ви показваме на вас и на останалите
потребители и да ви показваме реклама, от значение за вас, за да отправяме оферти и предложения към
вас и останалите потребители на нашия уебсайт за продукти или услуги, които биха могли да са от
значение за вас или за тях.

4. Как и на кого разкриваме вашите лични данни
Ние не продаваме личните ви данни на трети лица.

Вашите лични данни могат и да бъдат разкривани на трети лица, като:
(а) доставчици, които ни предоставят административни, професионални или технически услуги за
осигуряване на информационни технологии (IT), сигурност и поддръжка на бизнес ресурси;
(б) доставчици на аналитични услуги и търсачки, които ни помагат да подобрим и оптимизираме нашия
уебсайт.

5. Съхранение на вашите лични данни и предаване на данни в чужбина
Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват в Европейския съюз ("ЕС") и в Европейското
икономическо пространство ("ЕИП"). Информацията, събрана от трети лица, чрез "бисквитки" (напр. чрез
платформата за показване на реклами Google Double Click for Publishers), обикновено се осигурява от
център за данни, който е най-близо до мястото, откъдето се генерира трафикът. Това означава, че такава
информация, вкл. рекламният трафик, може да се управлява от сървъри, разположени в ЕИП и може да
бъде предавана извън ЕИП. За повече информация, може да видите нашата Политика относно
"бисквитките" („cookies”) на адрес https://supabar.com/политика-за-бисквитките/
В допълнение, ваши лични данни могат да бъдат предавани до и съхранявани извън ЕС и ЕИП. Когато
вашите лични данни се предават от вашата държава в друга държава, то законите и правилата, които
защитават вашите лични данни в държавата, в която се предава вашата информация, могат да бъдат
различни (или с по-ниско ниво на защита) от тези в държавата, в която пребивавате.
Нашето намерение е да не предаваме вашите лични данни извън ЕИП, освен ако не са налице подходящи
защитни механизми, включително: (а) решение за наличие на достатъчно ниво на защита на Европейската
комисия по отношение на държавата или държавите - получатели; (б) сертификация за „защита на
поверителността" („privacy shield“); (в) подходящи задължителни корпоративни правила; (г) одобрен
кодекс за поведение заедно със задължителни и изпълними ангажименти за администратора или
обработващия лични данни в страната извън ЕС и ЕИП; (д) одобрен механизъм за сертифициране, заедно
със задължителен и изпълним ангажимент на администратора или обработващия лични данни в държава
извън ЕС и ЕИП за прилагане на подходящи предпазни мерки; или (е) стандартни договорни клаузи на ЕС,
одобрени от Европейската комисия.

6. Вашите права
Можете да поискате от нас потвърждение дали личните ви данни се обработват от нас или не, да поискате
копие от личните ви данни и/или да поискате да ги коригирате. При определени обстоятелства имате
правото да изискате от нас да изтрием личните ви данни или въз основа на правото на преносимост да
поискате да предадем някои от вашите лични данни на вас или на други лица. Освен това имате право да
възразите срещу обработването на личните ви данни (напр. при използване и обработване за целите на
директния маркетинг или в случай че някои решения са направени само чрез автоматично обработване
(вкл. профилиране). Когато сме поискали съгласието ви да обработваме личните ви данни, имате право да
оттеглите това съгласие, без неблагоприятни последици. Имате право да възразите и когато обработваме
вашите лични данни на основание наш легитимен интерес (както е обяснено по-горе). Също така имате
право, при определени обстоятелства, да ограничите обработването на личните ви данни.
Моля, обърнете внимание, че вашите права, описани по-горе, могат да бъдат ограничени в определени
случаи и са предмет на приложимото законодателство за защита на личните данни; напр. вашето право да
възразите срещу обработването на личните ви данни може да бъде ограничено, ако докажем, че имаме
безспорни законови основания за обработването на личните ви данни, които имат преимущество пред
вашите интереси. Ще трябва да потвърдите самоличността си и да ни предоставите допълнителни
детайли, за да ни помогнете да отговорим на вашата молба. За изпълнение на вашето искане не се дължи
такса, освен ако това е разрешено от закона, а в случай на такса, тя ще бъде разумна и пропорционална на
вашето искане.
Ако желаете да упражните тези права, моля свържете се с нас чрез посочените по-долу данни за контакт.
Надяваме се, че ще можем да отговорим на всеки ваш въпрос относно начина, по който обработваме
вашите лични данни. Имате обаче и право да подадете жалба до съответните органи за защита на данните.
Можете да подадете жалба в държавата-членка, в която пребивавате, където работите или където се е
стигнало до предполагаемо нарушение на закон за защита на данните.

7. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни
Възнамеряваме да запазим вашите лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо в съответствие
с нашата Политика за съхранение на данни, не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на
целите, изброени в настоящите правила и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство,
вкл. спазването на приложимите законови разпоредби относно минималните периоди за съхранение
и/или при необходимост за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица). Напр., по
отношение на потребителите на мобилни приложения, ще запазим вашите лични данни за периода, през
който сте свалили мобилното приложение или за срока, определен от съответното законодателство, в
съответствие с нашата Политика за съхранение на данни. Ако ви е необходима допълнителна информация
относно това колко време съхраняваме личните ви данни, свържете се с нас на GDPR.general@btv.bg.
Моля, обърнете внимание, че може да обработваме всички ваши лични данни, които са анонимизирани,
без допълнително уведомление.
Когато обработваме вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани
само за периода, за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили
съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи ще преустановим обработването на
засегнатите лични данни за съответните цели, при спазване законовите задължения относно
обработването на личните данни и/или задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме
тези лични данни с цел изпълнението на наши легитимни права (вкл. такива на трети лица).

8. Защита на данните
Ние съхраняваме вашите данни на нашите сървъри и сървъри, хоствани от трети лица. Използваме
подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят вашите лични данни и да
предотвратят неоторизиран достъп. Имаме договори с доставчиците на хостинг услуги, които включват
задължения, свързани с обезпечаването на организационната и техническата сигурност на личните данни.
Отговорността за конфиденциалността на всички средства за удостоверяване (напр. пароли), които
използвате за достъп до нашия уебсайт, е ваша.
Предаването на данни по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим зависещото от нас, за
да защитим вашите данни, не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, предавани чрез
уебсайта, всяко предаване на данни е на ваш собствен риск. След като получим вашите данни, ще
прилагаме строги процедури и функционалности за сигурност, с оглед предотвратяване на неоторизиран
достъп.

9. „Бисквитки“ и социални мрежи
Нашият уебсайт използва "бисквитки", за да ви отличи от другите потребители на уебсайта. Това ни помага
да ви осигурим приятно разглеждане на нашия уебсайт, а също така ни позволява да подобряваме
уебсайта. Обработването се основава на вашето съгласие, изразено на нашия уебсайт или чрез
настройките на вашия браузър. За подробна информация относно използваните от нас "бисквитки", за
какъв период и цели ги използваме, вижте нашата Политика за "бисквитките" („cookies”) на адрес
https://supabar.com/политика-за-бисквитките/

12. Данни за контакт
Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните
което и да е от вашите права, можете да се свържете с нас през контакт формата на уебсайта.

Последна актуализация: 13 Март 2020 г.
Можем да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, за което ще ви
уведомяваме чрез публикуване на новите правила на уебсайта. Ако сте ни предоставили ваши данни за
контакт и сте ни дали право да се свържем с вас, можем да ви уведомим при съществено изменение на
Политиката. Моля, преглеждайте настоящите правила периодично с оглед бъдещи промени.

TOP